Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah
Základní škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace

Nádražní 461, 67167Hrušovany nad Jevišovkou, tel. 775732909

e-mail: zs.hrusovany@skolyjm.cz, IČO:75024039

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

Hlavním cílem naší práce je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v následujících oblastech:

Poradenské služby jsou zaměřeny na:

- poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 
  potřebami

- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

- prevenci školní neúspěšnosti

- kariérové poradenství      

- poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá  

- podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního 
  prostředí a s odlišnými životními podmínkami

- podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

- průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a  
  vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností  
  ve škole a školském zařízení

- včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

- předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a 
  diskriminace

- průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

- metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně 
  pedagogických     postupů ve vzdělávací činnosti školy

- spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

- spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými 
  zařízeními

- poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné 
  situaci 

- evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření

- práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj 
  spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a 
  sociálních dovedností)

- anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, 
  vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s 
  vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním 
  učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření 
  účastnili

- preventivní programy pro žáky

 

Ředitelka Mgr. Blanka Soukupová
zs.hrusovany@skolyjm.cz
tel. 775 732 909
 
Výchovný poradce Mgr. Monika Hušková
zshnjhuskovam@seznam.cz
tel. 775 732 909
 
Školní metodik prevence 1. stupeň Mgr. Hana Smutná
zshnjsmutna@seznam.cz
tel. 775 761 564
   
2. stupeň Mgr. Petra Svachová
zshnjvasickova@seznam.cz
tel. 775 732 909
   
Práce s integrovanými žáky 1. stupeň Mgr. Blanka Fialová
zshnjfialova@seznam.cz
tel. 775 761 564
   
2. stupeň Mgr. Monika Hušková
    zshnjhuskovam@seznam.cz
    tel. 775 732 909

                                                      
Konzultační hodiny      Čt 14.00 – 15.00 h