Menu
ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou

ŠKOLNÍ ROK 2013 - 2014

Atletický čtyřboj - republikové finále:

V sobotu 7. 6. 2014 se v Brandýse nad Labem konalo republikové finále ČASPV v atletice. Tohoto závodu se zúčastnili i žáci naší školy, kteří se probojovali z krajského kola v Brně - Josef Komárek, Tomáš Lisý, Miroslav Stopa, Jiří Šebesta, Jiří Vavřina a Tomáš Smutný.
Z chlapců si nejlépe vedl Miroslav Stopa - 2. místo a Jiří Vavřina - 3. místo.
Gratulujeme!

Mgr. Hana Smutná

Krokodýlí farma:

Dne 2.5.2014 žáci 7.a 8. ročníků navštívili v rámci výuky přírodovědy " KROKODÝLÍ FARMU " v Jevišovicích. Mohli si zde prohlédnout živé krokodýly ( Krokodýl nilský), na zdejší farmě jich tu mají zatím 38 kusů. Žáci se seznámili s jejich vývojem, charakteristikou a typickými znaky. Nechyběly ani zajímavosti  ohledně krokodýlů a na konci prohlídky si žáci mohli zakoupit malé suvenýry domů na památku :-)

Mgr. Monika Hušková

Den Země - 1. st.:

Dne 16. 4. 2014 proběhl na 1. stupni ZŠ projekt s názvem Den Země. V rámci projektu jsme se s nejmenšími dětmi zabývali čistotou pracovního místa ve třídě a pořádkem v okolí školy.  Se staršími žáky jsme diskutovali o čistotě v obci, o potřebě třídění odpadových surovin, o čistotě vody v řece Jevišovce a přilehlých rybnících. Navštívili jsme místní čističku vody, kde měli žáci možnost seznámit se s procesem čištění odpadových vod a návratem vyčištěné vody zpět do řeky. V různých aktivitách si žáci ověřovali, zda správně dokáží roztřídit odpadové suroviny, které materiály do vybraných kontejnerů nepatří a kam uložit odpad nebezpečný. 

Mgr. Dominika Bizosová

Projekt EU - Podpora vzdělávání:

Posílení přírodovědných a technických oborů

V rámci posílení přírodovědných a technických předmětů byla naše škola spolu s dalšími šesti  základními školami znojemského regionu  vybrána do dotačního programu EU, realizovaného na SŠ. Název projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji pro žáky osmých a devátých ročníků“. Jedná se o praktické dovednosti v rámci přírodovědných a technických předmětů.
Žáci osmých a devátých tříd naší školy budou po dobu letošního a příštího školního roku každý měsíc na jedno odpoledne odvezeni na tři hodiny autobusem do Znojma na Stření odbornou školu a Střední odborné učiliště Znojmo, Dvořákova 19, k rozšířené výuce přírodovědných a technických předmětů.  Výuka probíhá v odborných a specializovaných učebnách určených pro praktický nácvik dovedností v jednotlivých předmětech. Doprava i výuka je bezplatná, a protože je realizovaná v rámci odpoledního vyučování, je pro naše žáky povinná. Žáci si utužují své vědomosti a nahlédnou do praktického využití probíraných námětů. Příslušné ucelené  postupy si sami vyzkouší.
       
Ing. Viera Krčková

Beseda s policií ČR:

Koncem března a začátkem dubna proběhly na prvním stupni besedy s policií ČR. Zúčastnily se jí postupně všechny ročníky. Žáci si připomněli, jak se „bezpečně chovat“ v silničním provozu –  správně se rozhlédnout a přecházet silnici, jaké jsou zásady bezpečné jízdy na kole, používání ochranné helmy, důležitá telefonní čísla a mnoho dalších zásad. Policisté připomněli nebezpečné předměty, se kterými se děti mohou setkat na hřištích či sportovištích (použité injekční stříkačky, střepy atd.), jak se /ne/bavit s cizími lidmi apod. Ve 4. a 5. třídách se besedovalo na téma „nebezpečí internetu“ a „kyberšikana“. Žáci se seznámili se zásadami pro bezpečí na internetu – desatero bezpečného internetu a jak se bránit proti kyberšikaně. Všechny děti se zájmem sledovaly video přibližující práci policie – likvidace výbušniny nalezené v Hrušovanech, nález a vytažení auta z řeky Dyje. Největším zážitkem bylo zkoušení neprůstřelné vesty a policejních pout. Beseda se žákům líbila a přednášející odměnili potleskem. Jako odměnu si děti z besedy odnesly omalovánky, pexeso a další materiály týkající se probraných témat. Poděkování patří npor. Ing. Janu Grossovi a nprap. Lucii Kovářové.

Mgr. Dana Soukalová

Školy přichází do NP Podyjí:

Žáci 4. a 5. ročníků se 27. března 2014 zúčastnili ekologického programu realizovaného Správou Národního parku Podyjí – Školy přicházejí do NP Podyjí. Z nabízených exkurzních tras absolvovali  vycházku na Hardeggskou vyhlídku. Cílem trasy  dlouhé asi 7 km je vyhlídka na údolí řeky Dyje a krásný pohled na druhý břeh, kde se rozkládá malé rakouské městečko se středověkým hradem -  Hardegg.

Mgr. Hana Smutná

Projektový den  Jaro – 1. st.:

Ve středu 12. 3. 2014 probíhaly na celém prvním stupni přípravy na jarní období. Děti si zazpívaly písničky, vyrobily si jarní květiny, motýlky a další ozdoby vyznačující symbol jara. Zapojily se také do veselých her a soutěží. Svými výtvory si děti vyzdobily třídy i prostory školy. Projektový den se vydařil. Zasloužili se o to všichni.

Mgr. Dana Soukalová

Karneval ve školní družině:

Odpoledne plné překvapení si užily děti ze školní družiny. Ve čtvrtek 27.2.2014 pro ně paní vychovatelky připravily karneval. Téměř padesát dětí naplnilo vyzdobený prostor školy. Fantazii se meze nekladly a k vidění byli čarodějové, čerti, kouzelníci, víly, čarodějnice, zvířátka, piráti, krásné princezny a další pohádkové bytosti. Karnevalové veselí bylo vyplněno promenádou masek, soutěžemi, zpěvem tancem. Po závěrečné diskotéce dostaly děti sladkou odměnu. To byla pěkná tečka za maškarním rejem, který se všem moc líbil.

Ladislava Pernesová

Čtvrťáci v pravěku:

V  pátek  14. 2. před  jarními prázdninami se čtvrťáci učili trochu netradičně. Období  pravěku  probírali ve vlastivědě, a proto si ho vyzkoušeli na vlastní kůži. Vyzbrojeni pravěkými  zbraněmi  a příslušně ustrojeni  si  vyzkoušeli  hon na mamuta  a zatančili oslavný tanec. V  matematice  počítali váhu mamuta, podle anglického popisu jej vybarvovali.  Nechyběly  ani nástěnné malby -  stylově malované  rukama a na zemi.

Mgr. Hana Smutná

Zápis do 1. třídy:

Dne 5. února 2014 se uskutečnil na 1. stupni ZŠ zápis dětí do prvního ročníku. K zápisu se dostavilo 58 dětí. V současné době je přijato do naší školy 52 žáků a probíhá šest správních řízení o odkladu školní docházky.

Mgr. Alena Hušková

Dotekem k poznání:

Dne 27.1.2014 se žáci 7. a 8. ročníků zúčastnili přírodovědného výukového programu
" Dotekem k poznání " . Program seznámil žáky s více či méně exotickými živočichy. Nejdůležitějším prvkem programu byl kontakt s nimi, na vlastní kůži si je mohli pohladit a lépe poznat např. gekončíka, chameleona, švába nebo korálovku kalifornskou. Dozvěděli se také, jaká zvířata je vhodné chovat a co všechno musíme udělat pro jejich pohodu. Nakonec se žáci stali objeviteli nových živočišných druhů a zkusili popsat a nakreslit vlastní, vědě neznámý druh.

Mgr. Monika Hušková

Vánoční florbalový turnaj:

Dne 19.12.2013 se uskutečnil v hale TJ Znojmo tradiční turnaj ve florbale. Zúčastnili se ho i žáci naší školy. I když jsme startovali v kategorii žáků 5. tříd,  páťáků  bylo jen pět.  Zbytek týmu tvořili žáci 4. a 3. ročníku. V silné konkurenci 12 týmů se chlapcům  podařilo vybojovat pěkné páté místo.

Sestava:   Lukáš  Matušinec, Tomáš  Miko, Martin Pilka, Jirka Šebesta, Jirka Vavřina,
Dan Borovička, Tomáš Smutný, Alex  Mićić  a Lukáš  Surovec.

Mgr. Hana Smutná

Recitační soutěž – 1. st:

Dne 18. 12. 2013 se uskutečnilo na 1. st. školní kolo v recitaci. Vítězové jednotlivých kategorií byli za své výkony odměněni pěknými knihami.

Mgr. Alena Hušková

Projektový den  Zima – Vánoce 1. st.:

5.12. 2013 jsme se během celého vyučování věnovali projektu Zima – Vánoce. V jednotlivých třídách se tvořily výrobky, kterými se následně ozdobily třídy i školní chodby. Nechybělo také vánoční cukroví, zpěv a dobrá nálada.
Průběh dne nám zpestřili žáci 5. tříd v přestrojení andělů, čertů a Mikuláše, který žáky obdaroval.

Mgr. Alena Hušková

Čertoviny ve školní družině:

Dne 3. 12. 2013 prožily děti školní družiny zábavné odpoledne nazvané Čertoviny ve školní družině. Starší děti si pro své mladší kamarády připravily čertovské divadelní představení. Poté si děti dle svého výběru v dílničkách vyrobily svého čerta nebo si zasoutěžily v zábavných sportovních soutěžích. Spokojení si všichni našli v čertovském pytli sladkou odměnu.

Ivana Kovaříková

Planetárium Brno:

Dne 6.11.2013 žáci 6.7. a 8. ročníku navštívili planetárium v Brně, kde mohli v jednom z 
nejlépe vybavených multimediálních sálů v evropě v novém digitáriu sledovat pořad Cesta k planetám, Astronaut. Představení astronaut v sále digitária se skládá ze dvou částí.
Nejdříve navštívíme podivuhodná místa ve sluneční soustavě – třeba planetu Zemi, Mars, Jupiter a jeho podivné satelity nebo Saturnovy prstence. Poté se vydáme na průzkum
vesmíru na palubě mezinárodní kosmické stanice a nahlédneme i dovnitř astronautova těla. Čeká na vás nácvik stavu beztíže, rychlá centrifuga i nepříjemné přetížení. Byl to pro
všechny velmi nevšední a zajímavý zážitek.

Mgr. Pavel Kerel, Mgr. Monika Hušková

Projektový den Podzim:

25.října 2013 jsme s žáky 1. stupně realizovali projektový den na téma „ Podzim“. Během celého dopoledne se žáci střídali v jednotlivých pracovních dílnách, tvořili z přírodnin, bavili se kouzelnými sáčky, výtvarnými činnostmi ozdobili prostory školy i své třídy, třídili odpadní materiál, zabývali se zdravou výživou. Projekt byl také zaměřen na ekologickou výchovu. Žáci pracovali se zaujetím, jednotlivé úkoly je bavili a dle jejich hodnocení se těší na další projektový den.

Mgr. Alena Hušková

Delfín:

Město Hrušovany nad Jevišovkou ve spolupráci se základní školou uspořádalo dne 17.10.2013 na krytém  bazénu sportovní dopoledne  pro žáky  čtvrtého ročníku – Delfín .
Žáci byli rozděleni do tří družstev. Všichni se do boje o zlato ponořili s takovou vervou, že vzájemné povzbuzování dětí   bylo slyšet snad až na náměstí.   Po vyhlášení výsledků
byli  všichni závodníci odměněni  medailí, diplomem a sladkostmi.  Za organizaci a nápadité soutěže děkujeme paní Dusíkové a Čížové.

Mgr. Hana Smutná

V zemi pohádek:

V pátek 10.10.  proběhla výuka ve čtvrtém ročníku  trošku netradičně. Hned ráno se žáci přestrojili do kostýmů pohádkových postav, které si doma připravili (i když nešlo vždy o pohádkovou postavu, snaha se počítá).
Celé dopoledne se neslo v duchu pohádek. Například  v matematice počítali s pohádkovým Honzou zlaťáky, ve vlastivědě pracovali s mapou a pomocí měřítka zjišťovali  vzdálenosti, které Honza ušel. Vyhledávali zámky a hrady podle mapových značek.  
Ve výtvarné výchově  kreslili svoji pohádkovou postavu.  Nejzábavnější  bylo na konci vyučování hádání pohádkových postav  podle popisu.

Mgr. Hana Smutná

Čtvrťáci na dopravním hřišti v Miroslavi:

V úterý  8.10. 2013  se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili dopravní výchovy na dopravním hřišti v Miroslavi.    Počasí  by zasloužilo  jedničku, ale znalosti o  řešení dopravních situací na kolech a dopravních předpisech  byly horší. Průkaz cyklisty by nezískala ani polovina žáků. Do příští návštěvy hřiště - na jaře 2014 se máme co učit!

Mgr. Hana Smutná

Vítání prvňáčků:

První školní den

2. září přivítala paní ředitelka u budovy 1. stupně základní školy v doprovodu svých rodičů a příbuzných 40 prvňáčků. Žáci devátých ročníků předali každému žáčkovi větrník a paní učitelky „vstupní medaili“. Po uvítání se žáčci odebrali se svou paní učitelkou do třídy, kde byly rodičům poskytnuty důležité informace.
Všem dětem přejeme, aby se jim dařilo, ve škole líbilo a chodily tam rády.

Mgr. Alena Hušková

O škole

Fulltext vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
skoro jasno 27 °C 15 °C
středa 19. 6. polojasno 29/20 °C
čtvrtek 20. 6. zataženo 35/19 °C
pátek 21. 6. oblačno 24/15 °C